Verksamheten

Föräldrakooperativet Smått & Gott

Föräldrakooperativet Smått & Gott ligger på Sjösavägen i Högdalen. Idén bakom vårt föräldrakooperativ är att erbjuda en förskola med hög personaltäthet och utbildad personal. Förskolan drivs av föräldrarna men personalen bestämmer hur den pedagogiska verksamheten ska se ut. Smått & Gott är en ekonomisk förening.

Förskolans lokaler är stora och ljusa och ger gott om utrymme för våra barn att leka tillsammans och även att kunna ta det lugnt. Det finns en stor skyddad och kuperad gård som inbjuder till varierande utelekar och spännande äventyr.

Förskolan har plats för 32 barn i åldrarna 1 till 6 år och här arbetar idag åtta pedagoger och en kokerska som alla är utbildade inom barnomsorgen. På förskolan lagar vi vår egna goda och näringsriktiga mat.

Smått & Gott har två avdelningar. Pärlan är vår småbarnsavdelning och de större barnen går på Diamanten.

Vi har tillsammans i föreningen beslutat att våra öppettider är 7-17, eftersom vi strävar efter att inte ha så långa dagar för barnen och istället få så hög personaltäthet som möjligt på dagarna då det är flest barn på förskolan.
Vi lyder dock som alla förskolor under Stockholms stads ramtider som är 6:30-18:30.

Verksamheten ska göra så att barnen känner sig trygga både enskilt och i grupp. Barnen ska känna sig delaktiga och ha inflytande utifrån deras förmåga. Förskolans miljö stimulerar barnen till lek och utveckling.

En av föräldrarna utsedd styrelse ansvarar bland annat för ekonomi och administration inom kooperativet. På stormötet/årsmötet tilldelas olika ansvarsområden som t ex inomhusansvarig, aktivitetsansvarig, städansvarig etc. Föräldrarna har ett stort inflytande i verksamheten och har möjligheten att kunna påverka och känna sig delaktiga i sitt/sina barns förskola.

Föräldrarna turas om att vikariera för personalen en gång per månad när det är morgonmöte, detta innebär att vi tar hand om morgonrutiner som frukost.

Föräldrarna ansvarar för städningen på förskolan. Städningen sker enligt ett rullande schema och varje familj har en halv städvecka var då man städar måndag till onsdag eller torsdag och helg. Vi har även storstädning en gång per termin då alla föräldrar hjälps åt och umgås tillsammans.

Vår gemensamma grundsyn

 • Alla människors lika värde
 • Alla barn och vuxna ges möjlighet att växa och utvecklas
 • Alla barn och vuxna möts med respekt och respekterar varandra

Vår vision

 • En levande grundsyn/värdegrund
 • Tankesätt och handling genomsyras av vår gemensamma grundsyn
 • Ett livslångt lärande
 • Medvetenhet glädje, nyfikenhet och god hälsa är nyckelord
 • Varje individ ges goda baskunskaper och verktyg för självständigt lärande.
 • En jämnställd förskola
 • Vi ska sträva efter att genom inhämtande av kunskap arbeta för en jämnställd förskola
 • En förskola med miljön i fokus
 • Vi sorterar mjölkförpackningar, plåt, papper m.m. barnen är delaktiga i sorteringen och går med förpackningarna till miljöstationen.
 • Vi köper miljömärkta varor i möjligaste mån, även annat, som t.ex. kemiskt tekniska. Vår strävan är att förskolan ska ge barnen kunskap om vikten av att vara rädd om vår miljö.

Verksamhetsplan föräldrakooperativet Smått och Gott 2017

Förskolans värdegrund och uppdrag.

Verksamheten på vår förskola styrs av förskolans läroplan ( Lpfö 98 reviderad 2010)

Samt förskoleplan för Stockholms Stad samt barnkonventionen och diskrimineringslagen.

Dessa dokument uttrycker vilka krav och förväntningar barn och föräldrar kan ha på förskolan.

Personalens förhållningssätt och arbete bygger på demokratiska värderingar där vi är goda förebilder för barnen.

Vi arbetar för att barnen ska utvecklas till hänsynsfulla individer som kan känna medkänsla, respekt och tolerans gentemot sin omvärld.

Vi vill även att barnen ska börja förstå sina rättigheter och skyldigheter, samt att alla människor har lika värde oavsett kön, social, etisk eller kulturell bakgrund religion och funktionsnedsättning.

Vi vill ge barnen en trygg miljö som ska vara rolig och lärande. Den ska vara utmanande och locka till lek.

Vi arbetar för att barnen ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov, samt för att skapa en gemenskap i gruppen.

Vi lägger grunden för ett livslångt lärande med hjälp av olika uttrycksformer såsom skapande, sång och musik, drama, rytmik och rörelse. Att vi ska bemöta barnens initiativ så att de känner att de har inflytande över sin egen vardag.

Vi låter barnen söka och erövra kunskap genom lek, socialt samspel och utforskande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Leken är en viktig del av vår verksamhet eftersom den är så betydelsefull för barnens utveckling och lärande. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, samarbete och problemlösning. Leken ger även möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Vi strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. De ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga i verksamheten.

Föräldrarna har huvudansvaret för sina barns fostran och uppväxt, och förskolan ska ha det pedagogiska ansvaret och var ett komplement och till familjen.

 

Denna sida administreras av föräldrarna.

Håll till godo.